TIN TỨC

VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Lò Đan Thái Bạch

Chư vị tiểu tiên thân mến,


Khi đạt lv35, các tiểu tiên sẽ mở được Lò Đan Thái Bạch. Đây là hệ thống có thể chế đan dược thành linh dược, rồi từ linh dược chế thành tính năng đan được mới. 

Tính Năng Hóa Linh


- Có thể đem thuốc dư hóa linh thành một số nguyên liệu bột, dùng luyện thuốc ở tính năng 2 của lò luyện thuốc.

 

- Thuốc khác nhau, hóa linh nhận nguyên liệu cũng khác, cấp thuốc càng cao, nhận nguyên liệu phẩm chất càng cao, số lượng cũng càng nhiều.
Tính Năng Luyện Thuốc


- Dùng nguyên liệu nhận được khi hóa linh, chế thành thuốc mới.


- Chọn 1 loại thuốc muốn luyện, chỉ cần đủ linh dược, có thể tiến hành luyện. Nhấn [Luyện thuốc], tiêu hao thời gian tương ứng có thể nhận thuốc mới.


- Lò Luyện Thái Bạch có thể tự tăng cấp, cấp lò tăng, có thể luyện thuốc phẩm chất cũng tăng, thời gian luyện cũng giảm.


- Chỉ cần đạt điều kiện tăng cấp, nhấn nút tăng, có thể tăng cấp lò.


Tố Tố