GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

    Hệ thống Ám Khí

    Ám Khí rất khó đề phòng, trong thế giới Vương Giả, ám khí có thể tăng mạnh năng lực tấn công của người chơi.

    Người chơi thông qua diệt BOSS, mua trong shop để có được Mảnh Ám Khí, để tăng cấp Ám Khí, Mảnh Ám Khí chia thành 3 cấp Nhỏ - Vừa - Lớn, Mảnh Ám Khí đạt yêu cầu có thể tăng cấp bậc, nhận được nhiều thuộc tính.