GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

    Bối cảnh game

    Từ sau khi tam quốc phân tranh, kết thúc thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Sau khi Tam Tấn và Điền Thị thắng lợi đã tuyên bố quy tắc chính trị tàn khốc mạnh sống - yếu chết. Các nước bắt đầu theo hoạt động cải cách của nước Ngụy, bắt đầu cải cách, ý đồ giành thế thượng phong về thực lực của mình thống nhất thiên hạ.

    Triệu Vũ Linh Vương nước Triệu là người có chí khí, thấy thế nước ngày càng suy yếu, quyết thay đổi tình trạng lạc hậu. Ông dùng chính sách Hồ Phục Kỵ Xạ, không ngừng tăng cường thực lực quân đội khiến cho quốc gia cường thịnh, đề phòng kẻ địch xâm phạm. Ngoài chống hung nô - trong diệt Trung Sơn thống nhất Trung Nguyên.    Từ đây cùng lúc Tề Uy Vương nhận mệnh Trâu Kị cải cách, nước Tề cũng có đại tướng Điền Kị, quân sư Tôn Tẫn có địa vị ngang nhau với nước Triệu. Dưới sự ủng hộ của Triệu Vũ Linh Vương Yên Chiêu Vương lập vị, Yên Chiêu Vương dùng Nhạc Nghị làm tướng, chiếm lĩnh một vùng phía bắc, mở rộng lãnh thổ hơn ngàn dặm cho đến phía bắc Triều Tiên, Liêu Đông. Lập thế đỉnh lập tam quốc cùng nước Tề và Triệu.

    Chu Vương triều từ lâu đã chỉ danh tồn thực vong, năm 256 trước CN, Chu Noản Vương tin vào Sở Tiêu Liệt Vương, dưới danh nghĩa thiên tử hạ lệnh 2 nước Triệu - Yên xuất binh chinh phạt Tề, do nước Triệu không phối hợp mà thành bại. Cùng năm đó, Tề phá Lạc Ấp, diệt Chu Noản Vương. Từ đó Chu Vương triều chính thức diệt vong, 3 nước Triệu - Tề - Yên chính thức trường kỳ đại chiến.