GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

    Hoạt động Dò Thám

    Sau khi người chơi đạt Level 55, mỗi ngày người chơi có thể nhận nhiệm vụ Dò Thám 2 lần. Thời gian mở nhiệm vụ từ 12:00 - 23:59, người chơi cần ở chỗ NPC Mạnh Thường Quân trong vương thành nước sở tại để nhận nhiệm vụ Dò Thám, sau đó đến Kẻ Lang Bạt vương thành nước địch nhận lấy tình báo nước địch. Cuối cùng giao cho Mạnh Thường Quân hoàn thành nhiệm vụ.    Phẩm chất tình báo chia thành Trắng > Lục > Lam > Tím > Cam, phẩm chất càng cao thì phần thưởng càng cao, người chơi có thể thông qua đổi tình báo để ngẫu nhiên nhận được tình báo phẩm chất khác. Mỗi lần đổi sẽ có thời gian CD, số lần đổi càng nhiều thì thời gian CD càng dài, tình báo phẩm chất càng cao thì EXP và vinh dự nhận được càng nhiều. Ngoài ra, phần thưởng Dò Thám EXP sẽ được nhân đôi trong thời gian từ 12:30 - 14:00 mỗi ngày.