GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống Nguyên Tượng

  Người chơi đạt Level 110 có thể mở hệ thống nguyên tượng.


   
  Nguyên Tượng chia làm 4 loại, cấp tối đa mỗi Nguyên Tượng tầng 10, mỗi tầng chia làm 10 sao, kích hoạt Nguyên Tượng cần tiêu hao điểm nguyên khí và đồng, kích hoạt có tỷ lệ thành công, tầng càng cao tỷ lệ thành công càng thấp, mỗi lần kích hoạt thành công có thể tăng thuộc tính nhân vật.
     
  • Thanh Long - Nguyên Tượng: có tỷ lệ kháng tỷ lệ định thân, tầng càng cao tỷ lệ kháng  càng lớn.


   
  • Bạch Hổ - Nguyên Tượng: Có tỷ lệ kháng Cấm Liệu, tầng càng cao tỷ lệ kháng càng lớn.
   


  • Chu Tước - Nguyên Tượng: Có tỷ lệ kháng Bất Động, tầng càng cao tỷ lệ kháng càng lớn.


   
  • Huyền Võ - Nguyên Tượng: Có tỷ lệ kháng Hư Nhược, tầng càng cao tỷ lệ kháng càng lớn.
   


  Nguyên Khí có thể thông qua phụ bản, vinh dự đổi và vật phẩm Nguyên Khí Đan nhận.