GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Tu Luyện Kỹ Năng

  Sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính Level 54 sẽ mở Tu Luyện Kỹ Năng.  Tu Luyện tổng cộng chia thành 9 loại, là 8 loại thuộc tính cơ bản và Thiên Hương Mật Lộ Hồi Tối Đa.  Tu luyện kỹ năng cần có Sách Kỹ Năng để kích hoạt, Sách Kỹ Năng có thể thông qua nhiệm vụ chính, shop, 7 ngày đăng nhập để nhận được.


   
  Sau khi tu luyện kỹ năng kích hoạt cần đạt điều kiện tăng cấp mới có thể tiếp tục tăng cấp, cấp tu luyện càng cao thì thuộc tính nhận được tăng thêm càng cao.


   
  Điểm tu luyện có thể thông qua khiêu chiến tinh anh, và vật phẩm Tu Luyện Đan để nhận được