GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

    Ma hồn BOSS

    Trong thế giới Vương Giả có vài sự tồn tại lớn mạnh, họ mỗi người trong một mảnh thiên địa, tương truyền đánh bại họ không chỉ có thể nhận được nhiều phần thưởng vật phẩm, mà còn có thể nhận được Ma Hồn BOSS, tăng cao thực lực, bạn còn chờ gì nữa không cầm lấy vũ khí khiêu chiến với họ ngay đi.


         
    Ma Hồn BOSS tổng cộng có 9 hình, mỗi giai đoạn chia thành 10 cấp (là 10 điểm hồn). Mỗi khi nhấn sang 1 điểm hồn, người chơi có thể nhận được thuộc tính tăng thêm tương ứng. Điểm hồn cần 1 lần nhấn sang, không thể bỏ qua. Sau khi toàn bộ điểm hồn trên hình Ma Hồn hiện tại đều sáng mới có thể vào hình Ma Hồn kế tiếp. Nhấn sáng điểm hồn cần tốn điểm Ma Hồn BOSS tương ứng, người chơi có thể thông qua diệt BOSS trong các map để nhận được Ma Hồn Đan.